Publiceras årligen

Framtidens Karriär – Psykolog

För att möta arbetsgivarnas efterfrågan att nå ut till alla psykologer publicerar NextMedia tidningen Framtidens Karriär – Psykolog. Tidningen publiceras både som magasin och som webbtidning på www.karriarpsykolog.se.

Målgrupp:

  • Psykologer i Sverige upp till 65 års ålder.
  • Sistaårsstudenter på psykologprogrammen på de svenska universiteten och högskolorna.

Tidningens syfte är att belysa och analysera framtidsfrågorna i arbetet som psykolog, inom vården, den privata sektorn samt beskriva utvecklingsmöjligheter för psykologer i yrkeslivet.

Framtidens Karriär – Psykolog postas direkt hem till målgruppen. Tidningen distribueras till arbetsplatser samt som webbtidning på www.karriarpsykolog.se. Webbtidningen och arbetsgivarnas presentationer sprids även direkt till socionomer via sociala medier.

Swiss Trade (English)

Switzerland’s prosperity depends largely on the country’s integration in the global export markets. Swiss Trade highlights the importance of international trade for Switzerland’s business success. It provides status reports from ongoing trade negotiations, implementation of existing free trade agreements and its benefits to Swiss business in their operations abroad.

Swiss Trade also introduces tools and partners for companies entering new markets. Well known Swiss entrepreneurs, chamber and other trade associations representatives with expert knowledge in various fields and markets discuss best practice in expanding business internationally.

SwissCham, the Association of Swiss Foreign Trade Chambers, is a private sector organization promoting Swiss exports. SwissCham’s 50 bilateral chamber members together with partnering trade associations provide a network of professionals supporting Swiss economic presence abroad.

Purpose: SwissCham publishes Swiss Trade to strengthen foreign trade relations and to promote public awareness of their importance.

Target audience: The export oriented businessmen and -women in Switzerland and abroad, the business community in general and the political decision makers.

Distribution: Swiss Trade is distributed to the management of export companies, the network of 50 bilateral chambers of commerce, cantonal chambers of commerce, displayed at trade associations and Swiss Embassies around the world and published in Bilanz on 4th of November 2016. Furthermore the magazine is published online at www.swisstrademagazine.ch which is distributed to the target audience through social media and article sharing.

Cancerforskning räddar liv

Radiumhemmets Forskningsfonder omfattar Cancerföreningen i Stockholm (1910) och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond (1928) som stöder patientnära forskning där målet är bättre behandling och tidigare upptäckt av cancer.

Radiumhemmets forskningsfonders stöd till cancerforskning bidrar dels till bättre behandling och tidigare upptäckt av cancer men även till forskningsintensiva företag i näringslivet. Forskningsresultat som kommersialiseras i näringslivet skapar tillväxt och konkurrenskraft både i Sverige och utomlands.

Båda fonderna stödjer den patientnära cancerforskningen, det vill säga forskning som har direkt anknytning till patienter, till exempel utveckling av nya och förbättrade diagnosmetoder och behandlingsformer samt bättre omhändertagande av cancerpatienter. Under 2016 delade fonderna ut 59 miljoner kronor till olika forskningsprojekt.

Cancerforskningen i Sverige finansieras till över nittio procent genom anslag från föreningar och fonder, vars medel kommer från allmänheten i form av gåvor, testamenten och insamlingar. Eftersom antalet cancerfall ökar för varje år är behovet av forskningspengar stort. Tillskott av nya medel till fonderna i form av bidrag från näringslivet och privatpersoner är därför av största betydelse för forskningens fortsatta framgång.

NextMedia producerar i samarbete med Radiumhemmets Forskningsfonder Cancerforskning räddar liv – hjälp oss bota ännu fler.

Syftet med tidningen är att profilera Radiumhemmets Forskningsfonder och presentera den avgörande forskning, som fonderna stöder, mot näringslivet, beslutsfattare i samhället samt allmänheten.

Målgrupp är beslutsfattare inom näringslivet, offentlig sektor, den akademiska världen och forskningsansvariga inom medicinsk forskning samt allmänheten.

Tidningen distribueras i Dagens Nyheters riksupplaga och i Svenska Dagbladets upplaga för Stockholm-Mälardalen. Genom utskick till stiftelser som stödjer medicinsk forskning, forskningschefer, forskare och verksamhetschefer på landets onkologiska kliniker. Även på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge, genom Radiumhemmet Forskningsfonders nätverk, offentliga beslutsfattare samt som webbtidning på www.cancerforskningraddarliv.se. Webbtidningens artiklar delas i sociala medier.

Framtidens Karriär – Gymnasielärare

Den svenska gymnasieskolan står inför flera viktiga utmaningar och framtidsfrågor under de kommande åren. För att klara dessa spelar gymnasielärare en avgörande roll.

Gymnasielärares kompetens är starkt efterfrågad både hos kommuner och privata gymnasieskolor. Det finns många möjligheter till professionell utveckling och stora satsningar görs på flera håll i landet för att höja statusen på yrket och göra arbetsplatserna mer attraktiva.

För att möta arbetsgivarnas efterfrågan på gymnasielärare publicerar NextMedia årligen Framtidens karriär – Gymnasielärare. Tidningen publiceras både som magasin och som webbtidning på www.lararkarriar.se.

Målgrupp:

  • Legitimerade lärare med behörighet till gymnasieskolan
  • Sistaårsstudenter på lärarutbildningen för gymnasieskolan

Tidningens syfte är att belysa och analysera framtidsfrågorna inom gymnasieskolan, samt att beskriva vad som får gymnasielärare att stanna, trivas och utvecklas i sitt yrke.

Framtidens Karriär – Gymnasielärare postas direkt hem till målgruppen. Tidningen distribueras även som webbtidning på www.lararkarriar.se samt genom sociala medier som Facebook och LinkedIn. Vidare distribueras tidningen till arbetsplatser och på relevanta mässor.

Framtidens Karriär – Grundskollärare

Den svenska grundskolan står inför flera viktiga utmaningar och framtidsfrågor under de kommande åren. För att klara dessa utmaningar spelar grundskollärare en avgörande roll.

Grundskollärares kompetens är starkt efterfrågad både hos kommunala och privata grundskolor. Det finns många möjligheter till professionell utveckling och stora satsningar görs på många håll i landet för att höja statusen på yrket och göra arbetsplatserna mera attraktiva.

För att möta arbetsgivarnas efterfrågan på grundskollärare publicerar NextMedia Framtidens Karriär – Grundskollärare årligen. Tidningen publiceras både som magasin och som webbtidning på www.lararkarriar.se.

Målgrupp:

  • Legitimerade lärare med behörighet till grundskola
  • Sistaårsstudenter på lärarutbildningen för grundskola

Tidningens syfte är att belysa och analysera framtidsfrågorna inom grundskolan, samt att beskriva vad som får grundskollärare att stanna, trivas och utvecklas i sitt yrke.

Framtidens Karriär – Grundskollärare postas direkt hem till målgruppen. Tidningen distribueras även till arbetsplatser, vid mässor där lärare deltar, samt som webbtidning på www.lararkarriar.se som når lärare genom sociala medier och artikeldelning.

Framtidens Karriär – It & Data

It:s betydelse i samhället växer och har idag en central och drivande roll för effektiviseringen inom många sektorer. För att klara digitaliseringens utmaningar spelar it-yrkesgruppen en viktig roll.

Kommuner och landsting satsar på e-tjänster och e-hälsa. Statliga arbetsgivare omvandlas till e-myndigheter med många digitala satsningar. Inom industrin sker utvecklingen numera framförallt inom mjukvaran som gör produkterna smartare. Inom tjänstesektorn och i synnerhet finanssektorn drivs it-utvecklingen i en rasande fart mot ökad kundvänlighet. Utvecklingen styrs även av användare som ständigt är uppkopplade och efterfrågar tjänster och produkter som integreras med mobila enheter. Samtidigt blir det digitala samhället mer sårbart, vilket driver behovet av informationssäkerhet inom både den privata och offentliga sektorn.

För att möta efterfrågan av experter inom it, data och systemvetenskap publiceras Framtidens Karriär – It & Data årligen. Framtidens Karriär – It & Data distribueras både som magasin och som webbtidning på www.framtidenskarriar.se.

Målgrupp:

  • Civil- och högskoleingenjörer med examen inom it, datateknik eller teknisk fysik med 0-20 års arbetslivserfarenhet.
  • Personer med en examen inom it, data- eller systemvetenskap med 0-20 års arbetslivserfarenhet.
  • It-befattningshavare i både offentlig sektor och i näringslivet.
  • Sistaårsstudenter på de tekniska högskolorna och universiteten.

Tidningens syfte är att analysera digitaliseringen och it-utvecklingen i samhällets olika sektorer, samt att beskriva de olika karriär- och utvecklingsmöjligheter som erbjuds it-yrkesgruppen inom olika sektorer.

Framtidens Karriär – It & Data postas direkt hem till målgruppen. Tidningen distribueras även till arbets- och utbildningsplatser, på branschmässor där it-befattningshavare deltar, samt som webbtidning på www.framtidenskarriar.se som möter målgruppen genom sociala medier och artikeldelning.

Framtidens Karriär – Ingenjör

Ingenjörer driver svensk innovation och konkurrens-kraft framåt och yrket erbjuder många möjligheter inom både näringslivet och offentlig sektor.

Samhällsbyggnad med omfattande infrastruktursatsningar skapar karriärmöjligheter i kommuner och landsting, och en stark efterfrågan på teknikkonsulter.

Ingenjörer formar framtidens fastighetsbransch med ökad digitalisering, industrialisering och skärpta miljökrav. Industrins tidigare mekaniska produkter blir högteknologiska, en förändring som medför spännande tjänster inom bland annat mjukvaru-utveckling.

Statliga verk och myndigheter erbjuder anställningar inom spetsteknik i olika områden, kombinerat med möjligheter till personlig utveckling.

Arbetsgivarnas efterfrågan är således omfattande inom industri, staten, infrastruktur- och fastighetsbranschen, säkerhets- och försvarsindustrin, samt i  kommuner och landsting. Behoven är stora av både erfarna och nyexaminerade civil- och högskoleingenjörer.

För att möta efterfrågan på ingenjörer publiceras Framtidens Karriär – Ingenjör årligen. Framtidens Karriär – Ingenjör distribueras både som magasin och som webbtidning på www.framtidenskarriar.se.

Tidningens målgrupp är yrkesverksamma civil- och högskoleingenjörer med 0-20 års arbetslivserfarenhet, men även sistaårsstudenter på de tekniska högskolorna, samt personer med licentiat- eller doktorsexamen i naturvetenskap.

Syftet med Framtidens Karriär – Ingenjör är att analysera teknikutvecklingen i samhällets olika sektorer, samt att beskriva de olika karriär- och utvecklingsmöjligheter som erbjuds civilingenjörer och högskoleingenjörer inom näringsliv och offentlig sektor.

Framtidens Karriär – Ingenjör postas direkt hem till målgruppen. Tidningen distribueras även till arbets- och utbildningsplatser, samt som webbtidning på www.framtidenskarriar.se, som möter målgruppen genom sociala medier och artikeldelning.

Framtidens Kommuner & Regioner

För att skapa en välmående kommun och region med en hög servicenivå och tillväxt krävs att man bedriver en verksamhet med hög kvalitet och samarbetar med rätt leverantörer.

NextMedia publicerar årligen tematidningen Framtidens Kommuner & Regioner.

I tidningen belyser vi bland annat vilka som är kommunernas och regionernas största utmaningar? Hur säkrar vi kvaliteten i framtidens vård och skola? Kommunernas digitaliseringsomställning. Hur ser trenderna ut inom offentlig outsourcing? Smartare välfärd med digitala välfärdstjänster, e-hälsa, tillgänglighet och informationssäkerhet? Hur ser trenderna ut inom mobilitet? Hur jobbar kommunerna/regionerna med implementering av nya direktiv som GDPR? Verksamhetseffektivisering genom affärs- och ekonomiska styrsystem samt telekom-, fiber- och telefonilösningar? Vilka finansiella tjänster, placeringar och pensionsförvaltning har kommuner, landsting och regioner behov av?

Tidningens målgrupp är de ledande beslutsfattarna i kommun, region, landsting och offentlig sektor samt beslutsfattare i näringslivet.

Syftet med Framtidens Kommuner & Regioner är att belysa och analysera kommunernas, regionernas och landstingens framtidsfrågor och behov av tjänster och system för att kunna leverera service till invånarna.

Framtidens Kommuner & Regioner distribueras direkt per post till de ledande beslutsfattarna i kommun, region, landsting, statliga myndigheter och riksdagsledamöter, genom Dagens industri till näringslivet samt som webbtidning på www.framtidenskommuner.se

Webbtidningen möter målgruppen genom sociala medier. Tidningen distribueras även på Kvalitetsmässan, MVTe och Kommits mässa.

Framtidens Forskning

Landets stora FoU-företag ökar andelen forskning och utvecklingsjobb i låglöneländer vilket påverkar forskningsklimatet och den industriella utvecklingen i Sverige.

I Framtidens Forskning tar vi upp frågeställningar så som: Satsar Sverige tillräckligt för att bygga och utveckla miljöer, där forskning, utvecklings- och innovationsverksamhet samspelar effektivt? Vad krävs för att befästa positionen som ledande FoU-nation? Hur kan länken mellan akademisk forskning och näringslivets behov av tillämpning styrkas? Vilka forskningssatsningar prioriterar forskningsfinansiärerna?

Tidningens målgrupp är beslutsfattare i Forskningssverige inom näringslivet, akademin, forskningsfinansiärer, institut och politiker.

Syftet med Framtidens Forskning är att beskriva FoU-effektivitet och samverkan mellan akademi och näringsliv. Samt belysa forskningsfinansiärers strategiska forskningsområden och aktuella forskningsprojekt inom teknik och naturvetenskap. Skapa produkter och entreprenörskap av forskningsresultat.

Framtidens Forskning publiceras årligen i Dagens industri och skickas även direkt till doktorer, doktorander, licentiater och forskare på universitet och högskolor, till forskningschefer i näringslivet, till medlemmar i Teknikföretagen och LIF, till nätverken i SSF, VINNOVA, IVA, KK-stiftelsen, VR och KVA, events i Almedalen, till riksdagsledamöter samt som webbtidning på www.framtidensforskning.se.