Om tidningen

Radiumhemmets Forskningsfonder omfattar Cancerföreningen i Stockholm (1910) och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond (1928) som stöder patientnära forskning där målet är bättre behandling och tidigare upptäckt av cancer.

Radiumhemmets forskningsfonders stöd till cancerforskning bidrar dels till bättre behandling och tidigare upptäckt av cancer men även till forskningsintensiva företag i näringslivet. Forskningsresultat som kommersialiseras i näringslivet skapar tillväxt och konkurrenskraft både i Sverige och utomlands.

Båda fonderna stödjer den patientnära cancerforskningen, det vill säga forskning som har direkt anknytning till patienter, till exempel utveckling av nya och förbättrade diagnosmetoder och behandlingsformer samt bättre omhändertagande av cancerpatienter. Under 2016 delade fonderna ut 59 miljoner kronor till olika forskningsprojekt.

Cancerforskningen i Sverige finansieras till över nittio procent genom anslag från föreningar och fonder, vars medel kommer från allmänheten i form av gåvor, testamenten och insamlingar. Eftersom antalet cancerfall ökar för varje år är behovet av forskningspengar stort. Tillskott av nya medel till fonderna i form av bidrag från näringslivet och privatpersoner är därför av största betydelse för forskningens fortsatta framgång.

NextMedia producerar i samarbete med Radiumhemmets Forskningsfonder Cancerforskning räddar liv – hjälp oss bota ännu fler.

Syftet med tidningen är att profilera Radiumhemmets Forskningsfonder och presentera den avgörande forskning, som fonderna stöder, mot näringslivet, beslutsfattare i samhället samt allmänheten.

Målgrupp är beslutsfattare inom näringslivet, offentlig sektor, den akademiska världen och forskningsansvariga inom medicinsk forskning samt allmänheten.

Tidningen distribueras i Dagens Nyheters riksupplaga och i Svenska Dagbladets upplaga för Stockholm-Mälardalen. Genom utskick till stiftelser som stödjer medicinsk forskning, forskningschefer, forskare och verksamhetschefer på landets onkologiska kliniker. Även på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge, genom Radiumhemmet Forskningsfonders nätverk, offentliga beslutsfattare samt som webbtidning på www.cancerforskningraddarliv.se. Webbtidningens artiklar delas i sociala medier.