Sverige

Framtidens Karriär – Läkare vt 2015

, , , ,

Läkare spelar en avgörande roll för att den svenska sjukvården ska hålla hög kvalitet. Yrkets bredd och specialistkunnande gör att läkare har många karriär- och utvecklingsmöjligheter inom både offentlig och privat sjuk- och hälsovård.

Personcentrerad och värdebaserad vård, digitaliseringen av vården och hur vi tar hand om det ökande antalet multisjuka patienter är tre cen­trala frågor som kommer att påverka den svenska sjukvården och möjligheterna för läkarprofessionen.

Bristen på läkare och specialistläkare varierar över landet beroende på specialitet och vårdområde. Det råder brist på specialistläkare inom allmänmedicin, psykiatri, patologi, radiologi, geriatrik, akutsjukvård och barnmedicin. Stora pensionsavgångar de kommande åren gör att rekryteringsbehovet är mycket omfattande både inom offentlig och privat sektor.

Det finns stora möjligheter för läkare till professionell utveckling inom både offentlig och privat sektor samt att göra karriär som specialist, chef, fors­kare eller i läkemedelsindustrin.

För att möta arbetsgivarnas efterfrågan och beskriva de karriärmöjligheter som finns inom läkaryrket publicerade NextMedia Framtidens Karriär – Läkare den 19 januari 2015. Tidningen publicerades både som magasin och som webbtidning på www.karriarlakare.se.

Framtidens Energi 2015

, ,

Framtidens energifrågor är många och rör allt från koldioxidpriser till förnyelsebar energi, baskraft, smarta nät, energieffektivisering, optimering, villkor, forskning, tillväxt och arbetstillfällen. I årets upplaga av tidningen har vi tagit pulsen på en rad olika aktörer som var och en, på sitt sätt, är med och bidrar till utvecklingen av framtidens energi.

Regeringen förbereder nu en ny energikommission för blocköverskridande samtal kring energipolitiken. Här efterlyser energiminister Ibrahim Baylan en diskussion om andra utmaningar än kärnkraften.
Regleringen av elen i kraftnätet är en av många viktiga framtidsfrågor när andelen förnybara källor växer. Här påtalar Mikael Odenberg, generaldirektör Svenska kraftnät, vikten av ny, planerbar kraftproduktion.
– Dagens marknadsdesign kommer inte riktigt att klara av att leverera det som marknaden kommer att behöva på lite sikt, menar Odenberg.

I arbetet med energiomställningen till ett hållbart energisystem spelar förflyttningen från en fossilberoende fordonsflotta till en fossiloberoende fordonspark en viktig roll. För att främja den utvecklingen stödjer Energimyndigheten bland annat ElectriCity, ett demonstrationsprojekt för elektrifierade fordon i Göteborg där elektriska bussar, både helt eldrivna och laddhybrider, kommer att cirkulera längs en kollektivtrafikrutt i Göteborg.
En annan viktig aspekt av omvandlingen till hållbart energisystem är att energiförsörjningen även ska bidra till att bibehålla konkurrenskraften i svensk ekonomi.

NextMedia publicerade Framtidens Energi för att genomlysa den svenska energimarknaden, energiproduktionen, energiforskningen, dess aktörer och därigenom öka insikten och kunskapen i vår tids viktigaste fråga. Tidningen publicerades i januari 2015.

Framtidens Kommuner & Landsting 2014

, , ,

Offentliga organisationer upphandlar årligen varor och tjänster till ett värde av 550–600 miljarder kronor uppskattningsvis, pengar som kan investeras bättre – och leda till nya innovativa lösningar – om upphandlande myndigheter och leverantörer kunde komma bort från den beröringsskräck som präglar det offentliga upphandlingsarbetet.

Sammantaget gäller att resurserna i välfärdssektorn måste användas effektivare.

Enligt SKL:s vd Håkan Sörman färgas det offentliga upphandlingsarbetet fortfarande av rädslan för att hamna i ett lager av snedvriden konkurrens.
– Ur ett konkurrensperspektiv är det vällovligt, men om leverantören måste gissa sig till vad upphandlaren efterfrågar, blir det svårt att arbeta fram nya innovativa lösningar, säger han. I tidningen lyfter Håkan Sörman fram ett samarbete med Teknikföretagen för att främja tidiga dialoger i offentlig upphandling.

Ett viktigt utvecklingsområde för det offentliga är digitaliseringen. För att även små kommuner ska kunna utveckla e-tjänster, har SKL länge propagerat för gemensamma upphandlingar på området. På ett övergripande plan ses digitaliseringen som en förutsättning för att kunna hantera välfärden – särskilt i en framtid med åldrande befolkning och större försörjningsbörda.

För att lösa morgondagens utmaningar behövs enligt Jan Sturesson, global chef för offentlig sektor på PwC, ett kraftfullt ledarskap och en ny form av samarbete mellan privat sektor, ideell sektor, enskilda entreprenörer, kommun, region och stat.
– Vi måste gå från samverkan till att verka tillsammans – och från att konkurrera till att vilja varandras framgång, uppmanar Jan Sturesson.

NextMedia publicerade Framtidens Kommuner & Landsting för att belysa och analysera kommunernas, regionernas och landstingens framtidsfrågor och vad som utmärker framgångsrika kommuner, regioner och landsting.

Framtidens Karriär – Sjuksköterska 2014

, , , ,

För sjuksköterskor finns det många olika sätt att göra karriär. En vanlig karriärväg är att byta arbetsuppgifter eller arbetsplats. Ett annat sätt är att utvecklas inom det egna kunskapsområdet. Möjligheterna är många.

Ett känt faktum är också att sjuksköterskor ofta är mycket duktiga på att jobba i processer vilket gör att de passar utmärkt som projektledare och verksamhetsutvecklare.

En viktig framtidsfråga för den svenska sjukvården är att behålla befintliga sjuksköterskor, locka nya och få fler att specialisera sig. I vår undersökning bland yrkesverksamma sjuksköterskor, som du kan läsa mer om inne i tidningen, frågade vi bland annat vilka faktorer som skulle göra yrket mer attraktivt. Hela 93 procent svarade ”bättre löneutveckling”. På andra och tredje plats kom ”erbjudas kompetensutveckling” respektive ”lägre arbetsbelastning”.

Helt klart är att framtidens utmaningar inom vårdsektorn är många – för bestämmande politiker, arbetsledningar och för sjuksköterskorna själva. Vi hoppas att du trivs där du är idag, men vi vill med Framtidens Karriär – Sjuksköterska ge dig inspiration, visa på flera utvecklingsmöjligheter och peppa dig i din yrkesroll. Rätt sjuksköterska på rätt plats driver vården framåt och gör skillnad för patienten.

NextMedia publicerade Framtidens Karriär – Sjuksköterska för att beskriva de karriär- och utvecklingsmöjligheter som en sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeexamen erbjuder samt visa på den stora betydelsen som sjuksköterskor har inom vården och i samhället.

Framtidens Karriär – Sjuksköterska postas direkt hem till målgruppen. Tidningen distribueras även på universitet, till arbetsplatser samt som webbtidning på www.sjukskoterskekarriar.se

Framtidens Infrastruktur 2014

, ,

Hur vi bygger våra samhällen och städer idag och i framtiden är en utmaning som är full av möjligheter. För framtidens infrastruktur skapas idag. Samhällstrender, ny teknik och smarta synergilösningar styr såväl idéer som initiativ och byggandet i sig. Under hösten 2012 beslutade regeringen att kraftigt höja de ekonomiska anslagen för transportinfrastrukturen. För perioden 2014–2025 anslås 522 miljarder kronor. Större delen av anslagen – hela 60 procent – föreslås av Trafikverket gå till järnvägen.

Det senaste valet innebar ett maktskifte och Sverige får inom kort en helt ny regering. Alla partier är i stort sett överens om att infrastruktur av god kvalitet behövs för att stärka näringslivets konkurrenskraft, och att goda kommunikationer är nödvändiga för att människors vardags- och arbetsliv ska fungera. Idéerna om hur man uppnår detta kan dock skilja sig mellan olika politiska uppfattningar. Många håller andan i väntan på den nya regeringens budgetproposition.

I stora drag handlar de redan beslutade investeringarna om underhåll och effektivisering, men även om att utveckla vissa delar av järnvägssystemen. Intressant är satsningen på början av en svensk stambana för höghastighetståg. En satsning som kommer att göra Sverige rundare i kraft av minskade restider och bättre tillgänglighet till snabba kommunikationer för regionerna kring Götalandsbanan och Europakorridoren. Helt klart är att vi går en spännande framtid till mötes, både ur politisk och infrastrukturmässig synvinkel.

Branschtidningen Framtidens Infrastruktur publicerades av NextMedia för att belysa utvecklingen i aktuella och framtida satsningar på infrastruktur. Målet är att analysera sambandet mellan infrastruktursatsningar och landets långsiktiga konkurrenskraft samt att öka insikt och kunskap bland beslutsfattare. Tidningen publicerades i oktober 2014.

Framtidens Forskning 2014

, , ,

Sverige har en världsledande position inom Forskning och Utveckling (FoU). Men hur klarar Sverige internationaliseringen och konkurrensen?

Landets stora FoU-företag ökar andelen forskning och utvecklingsjobb i låglöneländer vilket påverkar forskningsklimatet och den industriella utvecklingen i Sverige.

Satsar Sverige tillräckligt för att bygga och utveckla miljöer, där forskning, utvecklings- och innovationsverksamhet samspelar effektivt? Vad krävs för att befästa positionen som ledande FoU-nation? Hur kan länken mellan akademisk forskning och näringslivets behov av tillämpning styrkas? Vilka forskningssatningar prioriterar forskningsfinansiererna?

NextMedia publicerade Framtidens Forskning för att beskriva FoU-effektivitet och samverkan mellan akademi och näringsliv. Samt belysa forskningsfinansiärers strategiska forskningsområden och aktuella forskningsprojekt inom teknik och naturvetenskap.

Tidningen publiceras i Dagens industri, skickas till forskare på universitet och högskolor, till medlemmar i Teknikföretagen, till nätverken i SSF, Vinnova, IVA, KK-Stiftelsen, VR, KVA Wallenbergstiftelsen, events i Almedalen, till riksdagsledamöter samt som webbtidning på www.framtidensforskning.se

Framtidens Karriär – Ingenjör 2014

, , ,

Jämfört med andra yrkesgrupper har arbetsmarknaden för personer med ingenjörsutbildning varit god de senaste åren. Framför allt är erfarna ingenjörer inom flera utbildningsinriktningar starkt efterfrågade. Och för att ta sig framåt i karriären finns några goda råd: välj inriktning utifrån intresse, skaffa dig en bra chef och öva dig i förmågan att kunna tillämpa dina teknikkunskaper rätt, beroende på målgrupp och tillfälle – med kunden i fokus.

En av förespråkarna för kund- och samhällsperspektivet som en lots för karriärutvecklingen, är Magnus Meyer, vd för teknikkonsultbolaget WSP i Sverige.
–Den avgörande framgångsfaktorn är engagemang. För ska Sverige hålla sin position som ledande ingenjörsnation med tongivande företag, måste alla vara beredda att utmana sig själv och jobba många timmar, och det blir mycket lättare om inspirationen och engagemanget finns. Följ ditt hjärta, då kommer du per automatik att arbeta hårt och få framgång, råder Meyer.

Ett lysande exempel på vad en civilingenjör med affärssinne och entreprenörsanda kan åstadkomma, är Spotifygrundaren Martin Lorentzon.
–Man måste inte vara född med en speciell affärsbegåvning eller extraordinär drivkraft. Det är egenskaper som man kan förvärva under resans gång, säger Lorentzon.

För att möta arbetsgivarnas efterfrågan och för att lyfta fram de enorma karriärmöjligheter som finns för ingenjörer producerar NextMedia Framtidens Karriär – Ingenjör, både som magasin och som webbtidning på www.framtidenskarriar.se.

Radiumhemmets Forskningsfonder 2014

, , ,

Radiumhemmets forskningsfonders stöd till cancerforskning bidrar dels till bättre behandling och tidigare upptäckt av cancer men även till forskningsintensiva företag i näringslivet. Forskningsresultat som kommersialiseras i näringslivet skapar tillväxt och konkurrenskraft både i Sverige och utomlands.

Båda fonderna stödjer den kliniska cancerforskningen, det vill säga forskning som har direkt anknytning till patienter, till exempel utveckling av nya och förbättrade diagnosmetoder och behandlingsformer samt bättre omhändertagande av cancerpatienter. Årligen delar fonderna ut ca 50 miljoner kronor till olika forskningsprojekt.

Cancerforskningen i Sverige finansieras till över nittio procent genom anslag från föreningar och fonder, vars medel kommer från allmänheten i form av gåvor, testamenten och insamlingar. Eftersom antalet cancerfall ökar för varje år är behovet av forskningspengar stort. Tillskott av nya medel till fonderna i form av bidrag från näringslivet är därför av största betydelse för forskningens fortsatta framgång.

Fonderna var huvudsponsor vid grundandet av CancerCentrumKarolinska (CCK) vid Karolinska Universitets­sjukhuset i Solna. Vid CCK bedrivs klinisk cancerforskning och en betydande del av forskningsprojekten stöds med pengar från Cancerföreningen och Jubileumsfonden.

NextMedia producerade i samarbete med Radiumhemmets Forskningsfonder Patientnära cancerforskning – Hjälp oss att rädda fler med utgivning den 20 maj 2014.

Framtidens Bank & Försäkring

, , ,

Det har gått sex år sedan finanskrisen startade, en kris som ledde till en våg av regelverk. För framtiden hyser Bankföreningens ordförande, Thomas Östros, hopp om att banksektorn inom kort ska kunna lägga regelverksarbetet lite åt sidan för att i stället fokusera på att vara en stödmotor för tillväxt, bostadsbyggande, företagande och nya jobb.
I finanskrisens efterdyningar har försäkringsbolagens roll för att få fart på tillväxten också hamnat i fokus. Under 2012 investerade försäkringsbranschen 8 400 miljarder euro, vilket motsvarar nästan 60 procent av EU:s totala BNP. Det gör branschen till den i särklass största institutionella investeraren i EU med en allt viktigare roll att spela när det gäller att få fart på tillväxten.
Men för att branschen ska kunna axla ansvaret på bästa sätt, krävs goda förutsättningar när det gäller regelverk, penning- och finanspolitik. En mycket viktig fråga idag är därför hur de många nya regelverken för banker och försäkringsbolag påverkar investeringsviljan genom nya krav på försäkringsbolagen, framhåller Christina Lindenius, vd Svensk Försäkring.

Vid sidan av regelverksarbetet arbetar bank och finanssektorn intensivt med att utveckla sitt kunderbjudande. Målet är den enkla affären och användarvänlighet. I detta arbete har går utvecklingen mot att allt fler banker och försäkringsbolag väljer att fokusera sitt IT-arbete på det som ger mervärde för bolagets kunder. Stödsystem, drift och utveckling får externa parter ta hand om.
Ett intressant exempel är hur en av Finlands storbanker, OP-Pohjola-gruppen, infört en helt ny sourcing-strategi för att själva kunna fokusera på affären, kundnyttan och framtida erbjudanden. För det är bara en tidsfråga innan skräddarsydda kunderbjudanden som grundar sig på Big Data är mer regel än undantag, även i bankvärlden.

NextMedia producerade Framtidens Bank & Försäkring för att belysa utvecklingen, möjligheterna och hoten inom bank-, finans- och försäkringssektorn med utgivning […]

Riskkapital

, ,

Riskkapitalföreningen verkar för en väl fungerande riskkapitalmarknad, en professionell utveckling av riskkapitalmarknaden samt för att främja entreprenörskap. Riskkapital avser alla skeden av investeringar från sådd och start-up via expansion till buyout.

Riskkapital innebär ett aktivt ägande, där ägarna tillsammans med entreprenören bygger långsiktigt hållbara bolag. Riskkapitalet fungerar som en viktig katalysator i svensk ekonomi, med stor betydelse för tillväxt och jobbskapande. Riskkapitalet behövs för att små entreprenörsdrivna företag ska kunna utvecklas och växa, men behövs också för att möjliggöra för mer mogna företag att ta sig till nästa nivå.

Exempel på frågeställningar som behandlades i tidningen: Vilken betydelse har kapitalförsörjningen för Sveriges tillväxt och konkurrenskraft? Vilka trender finns inom buyout och venture? Vilken betydelse har aktiemarknaden för riskkapitalförsörjning? Hur genomförs en framgångsrik due diligence och en framgångsrik transaktion? Hur kan portföljbolagen skydda sina immateriella tillgångar? Vilken betydelse har rätt rekrytering av medarbetare och styrelse till portföljbolagen? Vilken betydelse har riskkapitalet för tillväxten i olika regioner? Vad vill regeringen och oppositionen göra för att förbättra riskkapitalets villkor?

Riskkapitalföreningen producerade i samarbete med NextMedia tidningen Riskkapital – För kapitalförsörjning och tillväxt med utgivning den 28 juni 2013.