Om tidningen

Hur vi bygger våra samhällen och städer idag och i framtiden är en utmaning som är full av möjligheter. För framtidens infrastruktur skapas idag. Samhällstrender, ny teknik och smarta synergilösningar styr såväl idéer som initiativ och byggandet i sig. Under hösten 2012 beslutade regeringen att kraftigt höja de ekonomiska anslagen för transportinfrastrukturen. För perioden 2014–2025 anslås 522 miljarder kronor. Större delen av anslagen – hela 60 procent – föreslås av Trafikverket gå till järnvägen.

Det senaste valet innebar ett maktskifte och Sverige får inom kort en helt ny regering. Alla partier är i stort sett överens om att infrastruktur av god kvalitet behövs för att stärka näringslivets konkurrenskraft, och att goda kommunikationer är nödvändiga för att människors vardags- och arbetsliv ska fungera. Idéerna om hur man uppnår detta kan dock skilja sig mellan olika politiska uppfattningar. Många håller andan i väntan på den nya regeringens budgetproposition.

I stora drag handlar de redan beslutade investeringarna om underhåll och effektivisering, men även om att utveckla vissa delar av järnvägssystemen. Intressant är satsningen på början av en svensk stambana för höghastighetståg. En satsning som kommer att göra Sverige rundare i kraft av minskade restider och bättre tillgänglighet till snabba kommunikationer för regionerna kring Götalandsbanan och Europakorridoren. Helt klart är att vi går en spännande framtid till mötes, både ur politisk och infrastrukturmässig synvinkel.

Branschtidningen Framtidens Infrastruktur publicerades av NextMedia för att belysa utvecklingen i aktuella och framtida satsningar på infrastruktur. Målet är att analysera sambandet mellan infrastruktursatsningar och landets långsiktiga konkurrenskraft samt att öka insikt och kunskap bland beslutsfattare. Tidningen publicerades i oktober 2014.