Om tidningen

Socionomer är en av de viktigaste yrkesgrupperna inom välfärden och fyller en avgörande funktion i det svenska samhället. Det råder idag en stor efterfrågan på socionomer, både inom offentlig och privat sektor.

Efterfrågan på yrkeserfarna och nyutexaminerade socionomer är omfattande i hela Sverige. Arbetsgivarna inom kommun, stat, landsting och privata sektorn ser ett stort behov av socionomer inom många olika yrkesroller, både på kort och lång sikt.

Det finns många möjligheter för socionomer till professionell utveckling samt att göra karriär. Med karriär menas inte bara att avancera på arbetsplatsen utan lika mycket om en möjlighet till yrkesmässig och personlig utveckling.

För att möta arbetsgivarnas efterfrågan på socionomer publicerade NextMedia andra utgåvan av Framtidens Karriär – Socionom den 19 januari 2016. Tidningen publicerades både som magasin och som webbtidning på www.socionomkarriar.se.