Sverige

Framtidens Karriär – Socionom vt 2016

, , , ,

Socionomer är en av de viktigaste yrkesgrupperna inom välfärden och fyller en avgörande funktion i det svenska samhället. Det råder idag en stor efterfrågan på socionomer, både inom offentlig och privat sektor.

Efterfrågan på yrkeserfarna och nyutexaminerade socionomer är omfattande i hela Sverige. Arbetsgivarna inom kommun, stat, landsting och privata sektorn ser ett stort behov av socionomer inom många olika yrkesroller, både på kort och lång sikt.

Det finns många möjligheter för socionomer till professionell utveckling samt att göra karriär. Med karriär menas inte bara att avancera på arbetsplatsen utan lika mycket om en möjlighet till yrkesmässig och personlig utveckling.

För att möta arbetsgivarnas efterfrågan på socionomer publicerade NextMedia andra utgåvan av Framtidens Karriär – Socionom den 19 januari 2016. Tidningen publicerades både som magasin och som webbtidning på www.socionomkarriar.se.

Framtidens Karriär – Sjuksköterska vt 2016

, , ,

Sjuksköterskor är en av Sveriges största och viktigaste yrkesgrupper, som fyller en avgörande funktion i samhället. Det råder en allvarlig brist på sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor inom landsting, kommun och hos privata aktörer.

Efterfrågan på yrkeserfarna och nyutexaminerade sjuksköterskor är omfattande över hela Sverige. Arbetsgivarna inom landsting, kommun och privata sektorn har ett stort behov av sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor på både kort och lång sikt.

Det finns stora möjligheter för sjuksköterskor till professionell utveckling samt att göra karriär. Med karriär menas inte bara att avancera på arbetsplatsen utan lika mycket om yrkesmässig och personlig utveckling.

För att möta arbetsgivarnas efterfrågan på sjuksköterskor publicerade NextMedia Framtidens Karriär – Sjuksköterska den 15 mars 2016. Tidningen publicerades både som magasin och som webbtidning på www.sjukskoterskekarriar.se.

Framtidens Karriär – Läkare vt 2016

, , ,

Den svenska hälso- och sjukvården står inför flera viktiga utmaningar och framtidsfrågor under de kommande åren. För att klara dessa utmaningar har läkarprofessionen en central roll att fylla.

Till exempel hur framtidens sjukvård ska organiseras, hur patientsäkerheten ska kunna höjas, den fortsatta digitaliseringen, hur det ökade antalet multisjuka patienter ska vårdas samt hur läkarnas kompetens ska kunna användas bättre. Alla frågor är viktiga och påverkar möjligheterna för yrkets framtid.

Bristen på läkare och specialistläkare varierar över landet beroende på specialitet och vårdområde. Två områden där det råder stor brist på läkare i stort sett i hela landet är inom primärvården och psykiatrin. På grund av stora pensionsavgångar de kommande åren är rekryteringsbehovet omfattande inom många fler specialistområden, både i offentlig och privat sektor.

Läkaryrkets bredd och specialistkunnande ger läkare många utvecklingsmöjligheter inom både offentlig och privat hälso- och sjukvård. Det finns även stora möjligheter till professionell utveckling samt att göra karriär som specialist, chef, forskare eller i läkemedelsindustrin.

För att möta arbetsgivarnas efterfrågan och beskriva utvecklingsmöjligheter inom läkaryrket publicerade NextMedia Framtidens Karriär – Läkare den 20 april 2016. Tidningen publicerades både som magasin och som webbtidning på www.karriarlakare.se.

Framtidens Kommuner & Landsting 2015

, , ,

Hösten 2015 präglades av den pågående flyktingkrisen. I slutet av september sa SKL ja till regeringens lagstiftning om att alla kommuner ska ta emot flyktingar som fått uppehållstillstånd. Att SKL säger ja till en tvångslag, är dock långt ifrån en självklart för en organisation som företräder det kommunala självstyret. Håkan Sörman, vd för SKL, menar att läget är så prekärt och något annat förslag för att lösa situationen finns inte. Lena Micko, nytillträdd styrelseordförande för SKL, framhåller att alla måste tänka lite annorlunda och samarbeta ännu bättre över de politiska nivåerna, för att snabbt kunna erbjuda människor tak över huvudet.

Samtidigt som kommuner och landsting gör stora insatser för människor på flykt ska den dagliga verksamheten flyta på som vanligt. Runt om i landet pågår en rad spännande utvecklingsprojekt som ska rusta Sverige för framtiden. Ett exempel är Västerås stads satsning på välfärdteknologi där man med digital teknik minskar begränsningsåtgärder på demensboende. Ett annat exempel är Vara kommun som är först ut i landet med att erbjuda fiber till samtliga invånare. För att inte nämna Vellinge kommun vars satsning på skolan gett dem utmärkelsen ”Bästa skolkommun” för andra året i rad. Inte heller Sundsvalls kommun är att förglömma, de förärades i år med Guldtrappan, en utmärkelse för framgångsrik digital utveckling i skolorna.

NextMedia publicerade den 27 Oktober 2015 tematidningen Framtidens Kommuner & Landsting. Tidningen distribuerades direkt per post till de ledande beslutsfattarna i kommun, region, landsting, statliga myndigheter och riksdagsledamöter, genom Dagens industri och näringslivet samt som webbtidning på www.framtidenskommuner.se.

Framtidens Infrastruktur 2015

, ,

Allt fler människor söker sig till storstadsregioner. Samtidigt vittnar långa köer längs infarterna till våra större städer att väg- och järnvägsnätet inte riktigt räcker till i den starka tillväxten. En stor utmaning för dagens samhällsbyggare är att förstå vilken infrastruktur som krävs i framtiden. Infrastrukturminister Anna Johansson lyfter fram järnvägsunderhåll, bättre punktlighet och ökat förtroende för järnvägen som några av de viktigaste utmaningarna i närtid. På lite längre sikt handlar det om utbyggnad av ny infrastruktur som ger hållbara och effektiva transportsystem för framtiden.

John Hultén, föreståndare för kunskapscentret för kollektivtrafik, K2, i Lund menar att vi går mot en utveckling där människor tänker mer i termer av att förflytta sig smidigt och effektivt utifrån de behov som finns, och mindre på att äga sitt eget transportmedel. Att det i stället för att äga en egen bil kommer att handla om en tjänst som man vill komma i åtnjutande av. En väl fungerande kollektivtrafik kommer därför att bli allt mer intressant.

Just nu pågår en rad spännande infrastrukturprojekt runt om i landet. Förbifart Stockholm, Citybanan, Marieholmsförbindelsen, Götalandsbanan, Ostlänken, Västlänken, listan kan göras hur lång som helst. Samtidigt bränner frågor som: Hur ska effektiviteten i infrastruktursystemen bli bättre? Hur ska människor i framtiden transportera sig? för att inte tala om: Vem eller vilka ska äga och finansiera morgondagens gemensamma infrastruktur?

Branschtidningen publicerades i Dagens industri den 1 oktober 2015 samt bifogades i deltagarförpackningarna på Nordic Rail/Future transport. Den skickades per post till projektledare på Trafikverket, medlemmar i aktuella branschorganisationer, beslutsfattare inom infrastruktur, transport, staten, kommuner, regioner, näringslivet samt till riksdagsledamöter. Tidningen publicerades även som webbtidning på www.framtidensinfrastruktur.se.

Framtidens Karriär – Läkare ht 2015

, , , ,

Läkare spelar en avgörande roll för den svenska sjukvården. Yrkets bredd och specialistkunnande ger läkare många karriär- och utvecklingsmöjligheter inom både offentlig och privat sjuk- och hälsovård, men även inom forskning och läkemedelsindustrin.

Det finns flera framtidsfrågor för den svenska sjukvården och läkarprofessionen. Hur framtidens sjukvård ska organiseras, hur patientsäkerheten ska kunna höjas, den fortsatta digitaliseringen av vården samt hur läkarnas kompetens ska kunna användas bättre, för att nämna några. Alla frågor är viktiga och påverkar möjligheterna för yrkets framtid.

Bristen på läkare och specialistläkare varierar över landet beroende på specialitet och vårdområde. Det råder stor brist på specialistläkare inom vissa specialistområden, och på grund av stora pensionsavgångar de kommande åren är rekryteringsbehovet mycket omfattande både inom offentlig och privat sektor.

Det finns stora möjligheter för läkare till professionell utveckling inom både offentlig och privat sektor samt att göra karriär som specialist, chef, forskare eller i läkemedelsindustrin.

För att möta arbetsgivarnas efterfrågan och beskriva de karriärmöjligheter som finns inom läkaryrket publicerade NextMedia Framtidens Karriär – Läkare den 19 oktober 2015. Tidningen publicerades både som magasin och som webbtidning på www.karriarlakare.se.

Framtidens Karriär – Sjuksköterska ht 2015

, , , ,

Personalbrist, bemanning och personalens arbetsvillkor är de största utmaningarna för hälso- och sjukvården under de kommande åren. Det visar den undersökning som Framtidens Karriär – Sjuksköterska genomförde i september 2015 mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor.

Både fackföreningar och arbetsgivare är ense om problembilden och viljan att förbättra situationen finns. Nu måste bara resurserna avsättas så att villkoren för sjuksköterskor kan förbättras och då även ge ett mer attraktivt yrke.

Genom att utveckla verksamheterna inom sjukvården kan resurser sparas, ledtider kortas och patientsäkerheten höjas. Det finns mycket intressant att göra som leder till förbättringar inom hälso- och sjukvården där sjuksköterskor kan ha en ledande roll.

Även om utmaningarna inom hälso- och sjukvården är många så får vi inte glömma det positiva som görs runt om i landet och det finns en uppsjö av möjligheter för sjuksköterskor inom både landsting, kommun, privat sjukvård och bemanningsföretagen.

För att möta arbetsgivarnas efterfrågan på sjuksköterskor publicerade NextMedia för sjätte gången Framtidens Karriär – Sjuksköterska den 5 oktober 2015. Tidningen publiceras både som magasin och som webbtidning på www.sjukskoterskekarriar.se.

Framtidens Karriär – Socionom 2015

, , , , ,

Som socionom finns en uppsjö av utvecklingsmöjligheter inom olika yrken och sektorer. De flesta socionomer arbetar idag inom socialtjänsterna runt om i landet, men många socionomer arbetar även statligt, inom hälso- och sjukvården eller i privat verksamhet. Och fler börjar även få upp ögonen för att arbeta som konsult i ett bemanningsföretag.

Möjligheterna har ökat, men det finns mycket kvar att göra. En fråga som engagerar socionomer, arbetsgivare och fackföreningar är hur arbetet och utvecklingsmöjligheterna inom socialtjänsterna ska bli mer attraktiva genom fler karriärvägar och specialisttjänster.

Vi har genomfört undersökningar om socionomers karriärsituation och hur arbetet som socionom kan bli mer attraktivt och tackar för många intressanta svar. Mycket glädjande är att hela 95% av socionomerna trivs helt eller delvis med sitt arbete som socionom. Undersökningen hoppas vi ska vara ett bra underlag för att föra diskussionen framåt om hur det viktiga arbetet som socionom kan stärkas.

Med Framtidens Karriär – Socionom vill vi visa på socionomens många yrkes- och utvecklingsmöjligheter.

Framtidens Karriär – Ingenjör 2015

, , ,

Det moderna Sveriges välstånd har till stor del byggts av innovativa och framtidsinriktade ingenjörer, som skapat högteknologiska produkter och företag som under årtionden varit en motor i svensk ekonomi och föredömen internationellt. Idag är ingenjörer en av de mest eftertraktade yrkesgrupperna med karriärmöjligheter som spänner över ett oerhört brett spektrum.
En av de branscher som ligger vid den absoluta fronten för FoU och högteknologi är försvarsindustrin. Här kan man vara med och bygga svensk försvarsförmåga och innovationskraft, berättar Håkan Buske, vd och koncernchef på Saab.
– Vi har ett stort ingenjörsbehov. Saabs teknologihöjd förutsätter ledande teknisk kompetens och det ställer både höga och specifika krav på de talanger vi rekryterar.
Även andra industriföretag utvecklar lösningar i framkant. Idag genomgår bas- och tillverkningsindustrin en snabb förändring i takt med att produktionen effektiviseras och digitaliseras. Att producera mjukvara har blivit ett allt viktigare område för ingenjörer.
– Våra produkter är idag så komplexa att det krävs ett brett spektrum av olika typer av ingenjörskompetens, säger exempelvis Ulf Bengtzelius, FoU-chef på Atlas Copco.
Samhällsbyggnadssektorn är ytterligare ett område där man som ingenjör i högsta grad är med och utformar framtiden. Fastigheter och infrastruktur ska hålla i generationer och branschen präglas av ett fokus på både helhet och hållbarhet, berättar bland andra Bent Johannesson, vd för Ramböll Sverige.
Förutom våra spännande intervjuer med ledande branschföreträdare och potentiella arbetsgivare kan du läsa våra olika undersökningar om hur ingenjörerna själva ser på företagen, kompetensutveckling och utvecklingsmöjligheter.

För att möta arbetsgivarnas efterfrågan och för att lyfta fram de enorma karriärmöjligheter som finns för ingenjörer producerar NextMedia Framtidens Karriär – Ingenjör, både som magasin och som webbtidning på www.framtidenskarriar.se.

Framtidens Karriär – Sjuksköterska vt 2015

, , ,

För sjuksköterskor finns det många olika sätt att göra karriär. En vanlig karriärväg är att byta arbetsuppgifter eller arbetsplats. Ett annat sätt är att utvecklas inom det egna kunskapsområdet. Möjligheterna är många.

Ett känt faktum är också att sjuksköterskor ofta är mycket duktiga på att jobba i processer vilket gör att de passar utmärkt som projektledare och verksamhetsutvecklare.

En viktig framtidsfråga för den svenska sjukvården är att behålla befintliga sjuksköterskor, locka nya och få fler att specialisera sig. I vår undersökning bland yrkesverksamma sjuksköterskor, som du kan läsa mer om inne i tidningen, frågade vi bland annat vilka faktorer som skulle göra yrket mer attraktivt. Hela 93 procent svarade ”bättre löneutveckling”. På andra och tredje plats kom ”erbjudas kompetensutveckling” respektive ”lägre arbetsbelastning”.

Helt klart är att framtidens utmaningar inom vårdsektorn är många – för bestämmande politiker, arbetsledningar och för sjuksköterskorna själva. Vi hoppas att du trivs där du är idag, men vi vill med Framtidens Karriär – Sjuksköterska ge dig inspiration, visa på flera utvecklingsmöjligheter och peppa dig i din yrkesroll. Rätt sjuksköterska på rätt plats driver vården framåt och gör skillnad för patienten.

NextMedia publicerade Framtidens Karriär – Sjuksköterska för att beskriva de karriär- och utvecklingsmöjligheter som en sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeexamen erbjuder samt visa på den stora betydelsen som sjuksköterskor har inom vården och i samhället.

Framtidens Karriär – Sjuksköterska postas direkt hem till målgruppen. Tidningen distribueras även på universitet, till arbetsplatser samt som webbtidning på www.sjukskoterskekarriar.se