Publiceras 2 gånger/år

Framtidens Karriär – Sjuksköterska

Den svenska hälso- och sjukvården står inför flera viktiga utmaningar under de kommande åren. Sjuksköterskor som är en av Sveriges viktigaste yrkesgrupper har en avgörande roll för att hälso- och sjukvården ska fungera och klara framtidens utmaningar.

Det råder stor efterfrågan på sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor inom landsting, kommun och hos privata aktörer, både kort och lång sikt. Efterfrågan på yrkeserfarna och nyutexaminerade sjuksköterskor är omfattande över hela Sverige.

Det finns stora möjligheter för sjuksköterskor till professionell utveckling samt att göra karriär. Med karriär menas inte bara att avancera på arbetsplatsen utan lika mycket om yrkesmässig och personlig utveckling.

För att möta arbetsgivarnas efterfrågan på sjuksköterskor publicerar NextMedia Framtidens Karriär – Sjuksköterska två gånger per år, både vår och höst. Tidningen publiceras både som magasin och som webbtidning på www.sjukskoterskekarriar.se.

Målgrupp:

  • Legitimerade sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor samt specialistsjuksköterskor i Sverige upp till 58 års ålder.
  • Sistaterminsstudenter på sjuksköterskeutbildningarna.

Tidningens syfte är att beskriva karriär- och utvecklingsmöjligheter för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor samt de viktigaste frågorna för att sjuksköterskor ska stanna, trivas och utvecklas inom hälso- och sjukvården och i sitt yrke.

Framtidens Karriär – Sjuksköterska postas direkt hem till målgruppen. Som webbtidning på www.sjukskoterskekarriar.se med distributioner mot sjuksköterskor genom sociala medier och länkdelning.

Framtidens Karriär – Socionom

Det sociala arbetet och socialtjänsterna står inför flera utmaningar under de kommande åren. För att klara dessa utmaningar spelar socionomerna en avgörande roll.

Socionomernas kompetens är starkt efterfrågad av arbetsgivare inom kommun, stat, landsting och privat sektor. Det finns många möjligheter till professionell utveckling och stora satsningar görs på många håll i landet för att höja statusen på yrket och göra arbetsplatserna mer attraktiva för socionomer.

För att möta arbetsgivarnas efterfrågan att nå ut till alla socionomer publicerar NextMedia tidningen Framtidens Karriär – Socionom två gånger årligen, på hösten/våren. Tidningen publiceras både som magasin och som webbtidning på www.socionomkarriar.se.

Målgrupp:

  • Socionomer i Sverige upp till 65 års ålder.
  • Sistaårsstudenter på socionomprogrammen på de svenska universiteten och högskolorna.

Tidningens syfte är att belysa och analysera framtidsfrågorna inom det sociala arbetet, socialtjänsten och för socionomerna samt beskriva utvecklingsmöjligheter för socionomer i yrkeslivet.

Framtidens Karriär – Socionom postas direkt hem till målgruppen. Tidningen distribueras till arbetsplatser samt som webbtidning på www.socionomkarriar.se. Webbtidningen och arbetsgivarnas presentationer sprids även direkt till socionomer via sociala medier.

Framtidens Karriär – Läkare

Den svenska hälso- och sjukvården står inför flera viktiga utmaningar och framtidsfrågor under de kommande åren. För att klara dessa utmaningar spelar läkarprofessionen en viktig roll.

Bristen på läkare varierar över landet beroende på specialitet och vårdområde. Två specialistområden där det råder stor brist på läkare i stort sett i hela landet är inom primärvården och psykiatrin. På grund av stora pensionsavgångar de kommande åren är rekryteringsbehoven även omfattande inom många fler specialistområden, både i offentlig och privat sektor.

Läkaryrkets bredd av olika specialiteter ger läkare många valmöjligheter inom både offentlig och privat hälso- och sjukvård. Det finns även stora möjligheter till professionell utveckling samt att göra karriär som specialist, chef, forskare eller i läkemedelsindustrin.

För att möta arbetsgivarnas efterfrågan och beskriva utvecklingsmöjligheter inom läkaryrket publiceras Framtidens Karriär – Läkare två gånger per år, ett nummer på våren och ett på hösten. Tidningen distribueras både som magasin och som webbtidning på www.karriarlakare.se.

Tidningens målgrupp:

Alla legitimerade läkare upp till 65 års ålder

Alla utexaminerade läkare som ännu inte erhållit sin läkarlegitimation

Studenter på läkarprogrammen med mer än 240 högskolepoäng

Svenska läkarstudenter som studerar i andra europeiska länder

Syfte:

Att analysera läkarprofessionens och vårdens framtidsfrågor samt de olika karriär- och utvecklingsmöjligheter som erbjuds läkare inom olika sektorer och läkardiscipliner.

Framtidens Karriär – Läkare postas direkt hem till målgruppen. Tidningen distribueras även via arbetsplatser, läkarkonferenser samt som webbtidning på www.karriarlakare.se, som möter målgruppen genom sociala medier och artikeldelning.