Kommun

Framtidens Karriär – Socionom vt 2016

, , , ,

Socionomer är en av de viktigaste yrkesgrupperna inom välfärden och fyller en avgörande funktion i det svenska samhället. Det råder idag en stor efterfrågan på socionomer, både inom offentlig och privat sektor.

Efterfrågan på yrkeserfarna och nyutexaminerade socionomer är omfattande i hela Sverige. Arbetsgivarna inom kommun, stat, landsting och privata sektorn ser ett stort behov av socionomer inom många olika yrkesroller, både på kort och lång sikt.

Det finns många möjligheter för socionomer till professionell utveckling samt att göra karriär. Med karriär menas inte bara att avancera på arbetsplatsen utan lika mycket om en möjlighet till yrkesmässig och personlig utveckling.

För att möta arbetsgivarnas efterfrågan på socionomer publicerade NextMedia andra utgåvan av Framtidens Karriär – Socionom den 19 januari 2016. Tidningen publicerades både som magasin och som webbtidning på www.socionomkarriar.se.

Framtidens Kommuner & Landsting 2015

, , ,

Hösten 2015 präglades av den pågående flyktingkrisen. I slutet av september sa SKL ja till regeringens lagstiftning om att alla kommuner ska ta emot flyktingar som fått uppehållstillstånd. Att SKL säger ja till en tvångslag, är dock långt ifrån en självklart för en organisation som företräder det kommunala självstyret. Håkan Sörman, vd för SKL, menar att läget är så prekärt och något annat förslag för att lösa situationen finns inte. Lena Micko, nytillträdd styrelseordförande för SKL, framhåller att alla måste tänka lite annorlunda och samarbeta ännu bättre över de politiska nivåerna, för att snabbt kunna erbjuda människor tak över huvudet.

Samtidigt som kommuner och landsting gör stora insatser för människor på flykt ska den dagliga verksamheten flyta på som vanligt. Runt om i landet pågår en rad spännande utvecklingsprojekt som ska rusta Sverige för framtiden. Ett exempel är Västerås stads satsning på välfärdteknologi där man med digital teknik minskar begränsningsåtgärder på demensboende. Ett annat exempel är Vara kommun som är först ut i landet med att erbjuda fiber till samtliga invånare. För att inte nämna Vellinge kommun vars satsning på skolan gett dem utmärkelsen ”Bästa skolkommun” för andra året i rad. Inte heller Sundsvalls kommun är att förglömma, de förärades i år med Guldtrappan, en utmärkelse för framgångsrik digital utveckling i skolorna.

NextMedia publicerade den 27 Oktober 2015 tematidningen Framtidens Kommuner & Landsting. Tidningen distribuerades direkt per post till de ledande beslutsfattarna i kommun, region, landsting, statliga myndigheter och riksdagsledamöter, genom Dagens industri och näringslivet samt som webbtidning på www.framtidenskommuner.se.

Framtidens Karriär – Socionom 2015

, , , , ,

Som socionom finns en uppsjö av utvecklingsmöjligheter inom olika yrken och sektorer. De flesta socionomer arbetar idag inom socialtjänsterna runt om i landet, men många socionomer arbetar även statligt, inom hälso- och sjukvården eller i privat verksamhet. Och fler börjar även få upp ögonen för att arbeta som konsult i ett bemanningsföretag.

Möjligheterna har ökat, men det finns mycket kvar att göra. En fråga som engagerar socionomer, arbetsgivare och fackföreningar är hur arbetet och utvecklingsmöjligheterna inom socialtjänsterna ska bli mer attraktiva genom fler karriärvägar och specialisttjänster.

Vi har genomfört undersökningar om socionomers karriärsituation och hur arbetet som socionom kan bli mer attraktivt och tackar för många intressanta svar. Mycket glädjande är att hela 95% av socionomerna trivs helt eller delvis med sitt arbete som socionom. Undersökningen hoppas vi ska vara ett bra underlag för att föra diskussionen framåt om hur det viktiga arbetet som socionom kan stärkas.

Med Framtidens Karriär – Socionom vill vi visa på socionomens många yrkes- och utvecklingsmöjligheter.

Framtidens Kommuner & Landsting 2014

, , ,

Offentliga organisationer upphandlar årligen varor och tjänster till ett värde av 550–600 miljarder kronor uppskattningsvis, pengar som kan investeras bättre – och leda till nya innovativa lösningar – om upphandlande myndigheter och leverantörer kunde komma bort från den beröringsskräck som präglar det offentliga upphandlingsarbetet.

Sammantaget gäller att resurserna i välfärdssektorn måste användas effektivare.

Enligt SKL:s vd Håkan Sörman färgas det offentliga upphandlingsarbetet fortfarande av rädslan för att hamna i ett lager av snedvriden konkurrens.
– Ur ett konkurrensperspektiv är det vällovligt, men om leverantören måste gissa sig till vad upphandlaren efterfrågar, blir det svårt att arbeta fram nya innovativa lösningar, säger han. I tidningen lyfter Håkan Sörman fram ett samarbete med Teknikföretagen för att främja tidiga dialoger i offentlig upphandling.

Ett viktigt utvecklingsområde för det offentliga är digitaliseringen. För att även små kommuner ska kunna utveckla e-tjänster, har SKL länge propagerat för gemensamma upphandlingar på området. På ett övergripande plan ses digitaliseringen som en förutsättning för att kunna hantera välfärden – särskilt i en framtid med åldrande befolkning och större försörjningsbörda.

För att lösa morgondagens utmaningar behövs enligt Jan Sturesson, global chef för offentlig sektor på PwC, ett kraftfullt ledarskap och en ny form av samarbete mellan privat sektor, ideell sektor, enskilda entreprenörer, kommun, region och stat.
– Vi måste gå från samverkan till att verka tillsammans – och från att konkurrera till att vilja varandras framgång, uppmanar Jan Sturesson.

NextMedia publicerade Framtidens Kommuner & Landsting för att belysa och analysera kommunernas, regionernas och landstingens framtidsfrågor och vad som utmärker framgångsrika kommuner, regioner och landsting.