Utveckling

Framtidens Karriär – Läkare ht 2015

, , , ,

Läkare spelar en avgörande roll för den svenska sjukvården. Yrkets bredd och specialistkunnande ger läkare många karriär- och utvecklingsmöjligheter inom både offentlig och privat sjuk- och hälsovård, men även inom forskning och läkemedelsindustrin.

Det finns flera framtidsfrågor för den svenska sjukvården och läkarprofessionen. Hur framtidens sjukvård ska organiseras, hur patientsäkerheten ska kunna höjas, den fortsatta digitaliseringen av vården samt hur läkarnas kompetens ska kunna användas bättre, för att nämna några. Alla frågor är viktiga och påverkar möjligheterna för yrkets framtid.

Bristen på läkare och specialistläkare varierar över landet beroende på specialitet och vårdområde. Det råder stor brist på specialistläkare inom vissa specialistområden, och på grund av stora pensionsavgångar de kommande åren är rekryteringsbehovet mycket omfattande både inom offentlig och privat sektor.

Det finns stora möjligheter för läkare till professionell utveckling inom både offentlig och privat sektor samt att göra karriär som specialist, chef, forskare eller i läkemedelsindustrin.

För att möta arbetsgivarnas efterfrågan och beskriva de karriärmöjligheter som finns inom läkaryrket publicerade NextMedia Framtidens Karriär – Läkare den 19 oktober 2015. Tidningen publicerades både som magasin och som webbtidning på www.karriarlakare.se.

Framtidens Karriär – Sjuksköterska ht 2015

, , , ,

Personalbrist, bemanning och personalens arbetsvillkor är de största utmaningarna för hälso- och sjukvården under de kommande åren. Det visar den undersökning som Framtidens Karriär – Sjuksköterska genomförde i september 2015 mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor.

Både fackföreningar och arbetsgivare är ense om problembilden och viljan att förbättra situationen finns. Nu måste bara resurserna avsättas så att villkoren för sjuksköterskor kan förbättras och då även ge ett mer attraktivt yrke.

Genom att utveckla verksamheterna inom sjukvården kan resurser sparas, ledtider kortas och patientsäkerheten höjas. Det finns mycket intressant att göra som leder till förbättringar inom hälso- och sjukvården där sjuksköterskor kan ha en ledande roll.

Även om utmaningarna inom hälso- och sjukvården är många så får vi inte glömma det positiva som görs runt om i landet och det finns en uppsjö av möjligheter för sjuksköterskor inom både landsting, kommun, privat sjukvård och bemanningsföretagen.

För att möta arbetsgivarnas efterfrågan på sjuksköterskor publicerade NextMedia för sjätte gången Framtidens Karriär – Sjuksköterska den 5 oktober 2015. Tidningen publiceras både som magasin och som webbtidning på www.sjukskoterskekarriar.se.

Framtidens Karriär – Socionom 2015

, , , , ,

Som socionom finns en uppsjö av utvecklingsmöjligheter inom olika yrken och sektorer. De flesta socionomer arbetar idag inom socialtjänsterna runt om i landet, men många socionomer arbetar även statligt, inom hälso- och sjukvården eller i privat verksamhet. Och fler börjar även få upp ögonen för att arbeta som konsult i ett bemanningsföretag.

Möjligheterna har ökat, men det finns mycket kvar att göra. En fråga som engagerar socionomer, arbetsgivare och fackföreningar är hur arbetet och utvecklingsmöjligheterna inom socialtjänsterna ska bli mer attraktiva genom fler karriärvägar och specialisttjänster.

Vi har genomfört undersökningar om socionomers karriärsituation och hur arbetet som socionom kan bli mer attraktivt och tackar för många intressanta svar. Mycket glädjande är att hela 95% av socionomerna trivs helt eller delvis med sitt arbete som socionom. Undersökningen hoppas vi ska vara ett bra underlag för att föra diskussionen framåt om hur det viktiga arbetet som socionom kan stärkas.

Med Framtidens Karriär – Socionom vill vi visa på socionomens många yrkes- och utvecklingsmöjligheter.

Framtidens Karriär – Ingenjör 2015

, , ,

Det moderna Sveriges välstånd har till stor del byggts av innovativa och framtidsinriktade ingenjörer, som skapat högteknologiska produkter och företag som under årtionden varit en motor i svensk ekonomi och föredömen internationellt. Idag är ingenjörer en av de mest eftertraktade yrkesgrupperna med karriärmöjligheter som spänner över ett oerhört brett spektrum.
En av de branscher som ligger vid den absoluta fronten för FoU och högteknologi är försvarsindustrin. Här kan man vara med och bygga svensk försvarsförmåga och innovationskraft, berättar Håkan Buske, vd och koncernchef på Saab.
– Vi har ett stort ingenjörsbehov. Saabs teknologihöjd förutsätter ledande teknisk kompetens och det ställer både höga och specifika krav på de talanger vi rekryterar.
Även andra industriföretag utvecklar lösningar i framkant. Idag genomgår bas- och tillverkningsindustrin en snabb förändring i takt med att produktionen effektiviseras och digitaliseras. Att producera mjukvara har blivit ett allt viktigare område för ingenjörer.
– Våra produkter är idag så komplexa att det krävs ett brett spektrum av olika typer av ingenjörskompetens, säger exempelvis Ulf Bengtzelius, FoU-chef på Atlas Copco.
Samhällsbyggnadssektorn är ytterligare ett område där man som ingenjör i högsta grad är med och utformar framtiden. Fastigheter och infrastruktur ska hålla i generationer och branschen präglas av ett fokus på både helhet och hållbarhet, berättar bland andra Bent Johannesson, vd för Ramböll Sverige.
Förutom våra spännande intervjuer med ledande branschföreträdare och potentiella arbetsgivare kan du läsa våra olika undersökningar om hur ingenjörerna själva ser på företagen, kompetensutveckling och utvecklingsmöjligheter.

För att möta arbetsgivarnas efterfrågan och för att lyfta fram de enorma karriärmöjligheter som finns för ingenjörer producerar NextMedia Framtidens Karriär – Ingenjör, både som magasin och som webbtidning på www.framtidenskarriar.se.

Framtidens Forskning 2014

, , ,

Sverige har en världsledande position inom Forskning och Utveckling (FoU). Men hur klarar Sverige internationaliseringen och konkurrensen?

Landets stora FoU-företag ökar andelen forskning och utvecklingsjobb i låglöneländer vilket påverkar forskningsklimatet och den industriella utvecklingen i Sverige.

Satsar Sverige tillräckligt för att bygga och utveckla miljöer, där forskning, utvecklings- och innovationsverksamhet samspelar effektivt? Vad krävs för att befästa positionen som ledande FoU-nation? Hur kan länken mellan akademisk forskning och näringslivets behov av tillämpning styrkas? Vilka forskningssatningar prioriterar forskningsfinansiererna?

NextMedia publicerade Framtidens Forskning för att beskriva FoU-effektivitet och samverkan mellan akademi och näringsliv. Samt belysa forskningsfinansiärers strategiska forskningsområden och aktuella forskningsprojekt inom teknik och naturvetenskap.

Tidningen publiceras i Dagens industri, skickas till forskare på universitet och högskolor, till medlemmar i Teknikföretagen, till nätverken i SSF, Vinnova, IVA, KK-Stiftelsen, VR, KVA Wallenbergstiftelsen, events i Almedalen, till riksdagsledamöter samt som webbtidning på www.framtidensforskning.se