Forskning

Framtidens Forskning 2014

, , ,

Sverige har en världsledande position inom Forskning och Utveckling (FoU). Men hur klarar Sverige internationaliseringen och konkurrensen?

Landets stora FoU-företag ökar andelen forskning och utvecklingsjobb i låglöneländer vilket påverkar forskningsklimatet och den industriella utvecklingen i Sverige.

Satsar Sverige tillräckligt för att bygga och utveckla miljöer, där forskning, utvecklings- och innovationsverksamhet samspelar effektivt? Vad krävs för att befästa positionen som ledande FoU-nation? Hur kan länken mellan akademisk forskning och näringslivets behov av tillämpning styrkas? Vilka forskningssatningar prioriterar forskningsfinansiererna?

NextMedia publicerade Framtidens Forskning för att beskriva FoU-effektivitet och samverkan mellan akademi och näringsliv. Samt belysa forskningsfinansiärers strategiska forskningsområden och aktuella forskningsprojekt inom teknik och naturvetenskap.

Tidningen publiceras i Dagens industri, skickas till forskare på universitet och högskolor, till medlemmar i Teknikföretagen, till nätverken i SSF, Vinnova, IVA, KK-Stiftelsen, VR, KVA Wallenbergstiftelsen, events i Almedalen, till riksdagsledamöter samt som webbtidning på www.framtidensforskning.se

Radiumhemmets Forskningsfonder 2014

, , ,

Radiumhemmets forskningsfonders stöd till cancerforskning bidrar dels till bättre behandling och tidigare upptäckt av cancer men även till forskningsintensiva företag i näringslivet. Forskningsresultat som kommersialiseras i näringslivet skapar tillväxt och konkurrenskraft både i Sverige och utomlands.

Båda fonderna stödjer den kliniska cancerforskningen, det vill säga forskning som har direkt anknytning till patienter, till exempel utveckling av nya och förbättrade diagnosmetoder och behandlingsformer samt bättre omhändertagande av cancerpatienter. Årligen delar fonderna ut ca 50 miljoner kronor till olika forskningsprojekt.

Cancerforskningen i Sverige finansieras till över nittio procent genom anslag från föreningar och fonder, vars medel kommer från allmänheten i form av gåvor, testamenten och insamlingar. Eftersom antalet cancerfall ökar för varje år är behovet av forskningspengar stort. Tillskott av nya medel till fonderna i form av bidrag från näringslivet är därför av största betydelse för forskningens fortsatta framgång.

Fonderna var huvudsponsor vid grundandet av CancerCentrumKarolinska (CCK) vid Karolinska Universitets­sjukhuset i Solna. Vid CCK bedrivs klinisk cancerforskning och en betydande del av forskningsprojekten stöds med pengar från Cancerföreningen och Jubileumsfonden.

NextMedia producerade i samarbete med Radiumhemmets Forskningsfonder Patientnära cancerforskning – Hjälp oss att rädda fler med utgivning den 20 maj 2014.