Oktober 2015

Framtidens Kommuner & Landsting 2015

, , ,

Hösten 2015 präglades av den pågående flyktingkrisen. I slutet av september sa SKL ja till regeringens lagstiftning om att alla kommuner ska ta emot flyktingar som fått uppehållstillstånd. Att SKL säger ja till en tvångslag, är dock långt ifrån en självklart för en organisation som företräder det kommunala självstyret. Håkan Sörman, vd för SKL, menar att läget är så prekärt och något annat förslag för att lösa situationen finns inte. Lena Micko, nytillträdd styrelseordförande för SKL, framhåller att alla måste tänka lite annorlunda och samarbeta ännu bättre över de politiska nivåerna, för att snabbt kunna erbjuda människor tak över huvudet.

Samtidigt som kommuner och landsting gör stora insatser för människor på flykt ska den dagliga verksamheten flyta på som vanligt. Runt om i landet pågår en rad spännande utvecklingsprojekt som ska rusta Sverige för framtiden. Ett exempel är Västerås stads satsning på välfärdteknologi där man med digital teknik minskar begränsningsåtgärder på demensboende. Ett annat exempel är Vara kommun som är först ut i landet med att erbjuda fiber till samtliga invånare. För att inte nämna Vellinge kommun vars satsning på skolan gett dem utmärkelsen ”Bästa skolkommun” för andra året i rad. Inte heller Sundsvalls kommun är att förglömma, de förärades i år med Guldtrappan, en utmärkelse för framgångsrik digital utveckling i skolorna.

NextMedia publicerade den 27 Oktober 2015 tematidningen Framtidens Kommuner & Landsting. Tidningen distribuerades direkt per post till de ledande beslutsfattarna i kommun, region, landsting, statliga myndigheter och riksdagsledamöter, genom Dagens industri och näringslivet samt som webbtidning på www.framtidenskommuner.se.

Framtidens Infrastruktur 2015

, ,

Allt fler människor söker sig till storstadsregioner. Samtidigt vittnar långa köer längs infarterna till våra större städer att väg- och järnvägsnätet inte riktigt räcker till i den starka tillväxten. En stor utmaning för dagens samhällsbyggare är att förstå vilken infrastruktur som krävs i framtiden. Infrastrukturminister Anna Johansson lyfter fram järnvägsunderhåll, bättre punktlighet och ökat förtroende för järnvägen som några av de viktigaste utmaningarna i närtid. På lite längre sikt handlar det om utbyggnad av ny infrastruktur som ger hållbara och effektiva transportsystem för framtiden.

John Hultén, föreståndare för kunskapscentret för kollektivtrafik, K2, i Lund menar att vi går mot en utveckling där människor tänker mer i termer av att förflytta sig smidigt och effektivt utifrån de behov som finns, och mindre på att äga sitt eget transportmedel. Att det i stället för att äga en egen bil kommer att handla om en tjänst som man vill komma i åtnjutande av. En väl fungerande kollektivtrafik kommer därför att bli allt mer intressant.

Just nu pågår en rad spännande infrastrukturprojekt runt om i landet. Förbifart Stockholm, Citybanan, Marieholmsförbindelsen, Götalandsbanan, Ostlänken, Västlänken, listan kan göras hur lång som helst. Samtidigt bränner frågor som: Hur ska effektiviteten i infrastruktursystemen bli bättre? Hur ska människor i framtiden transportera sig? för att inte tala om: Vem eller vilka ska äga och finansiera morgondagens gemensamma infrastruktur?

Branschtidningen publicerades i Dagens industri den 1 oktober 2015 samt bifogades i deltagarförpackningarna på Nordic Rail/Future transport. Den skickades per post till projektledare på Trafikverket, medlemmar i aktuella branschorganisationer, beslutsfattare inom infrastruktur, transport, staten, kommuner, regioner, näringslivet samt till riksdagsledamöter. Tidningen publicerades även som webbtidning på www.framtidensinfrastruktur.se.

Framtidens Karriär – Läkare ht 2015

, , , ,

Läkare spelar en avgörande roll för den svenska sjukvården. Yrkets bredd och specialistkunnande ger läkare många karriär- och utvecklingsmöjligheter inom både offentlig och privat sjuk- och hälsovård, men även inom forskning och läkemedelsindustrin.

Det finns flera framtidsfrågor för den svenska sjukvården och läkarprofessionen. Hur framtidens sjukvård ska organiseras, hur patientsäkerheten ska kunna höjas, den fortsatta digitaliseringen av vården samt hur läkarnas kompetens ska kunna användas bättre, för att nämna några. Alla frågor är viktiga och påverkar möjligheterna för yrkets framtid.

Bristen på läkare och specialistläkare varierar över landet beroende på specialitet och vårdområde. Det råder stor brist på specialistläkare inom vissa specialistområden, och på grund av stora pensionsavgångar de kommande åren är rekryteringsbehovet mycket omfattande både inom offentlig och privat sektor.

Det finns stora möjligheter för läkare till professionell utveckling inom både offentlig och privat sektor samt att göra karriär som specialist, chef, forskare eller i läkemedelsindustrin.

För att möta arbetsgivarnas efterfrågan och beskriva de karriärmöjligheter som finns inom läkaryrket publicerade NextMedia Framtidens Karriär – Läkare den 19 oktober 2015. Tidningen publicerades både som magasin och som webbtidning på www.karriarlakare.se.

Framtidens Karriär – Sjuksköterska ht 2015

, , , ,

Personalbrist, bemanning och personalens arbetsvillkor är de största utmaningarna för hälso- och sjukvården under de kommande åren. Det visar den undersökning som Framtidens Karriär – Sjuksköterska genomförde i september 2015 mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor.

Både fackföreningar och arbetsgivare är ense om problembilden och viljan att förbättra situationen finns. Nu måste bara resurserna avsättas så att villkoren för sjuksköterskor kan förbättras och då även ge ett mer attraktivt yrke.

Genom att utveckla verksamheterna inom sjukvården kan resurser sparas, ledtider kortas och patientsäkerheten höjas. Det finns mycket intressant att göra som leder till förbättringar inom hälso- och sjukvården där sjuksköterskor kan ha en ledande roll.

Även om utmaningarna inom hälso- och sjukvården är många så får vi inte glömma det positiva som görs runt om i landet och det finns en uppsjö av möjligheter för sjuksköterskor inom både landsting, kommun, privat sjukvård och bemanningsföretagen.

För att möta arbetsgivarnas efterfrågan på sjuksköterskor publicerade NextMedia för sjätte gången Framtidens Karriär – Sjuksköterska den 5 oktober 2015. Tidningen publiceras både som magasin och som webbtidning på www.sjukskoterskekarriar.se.