Infrastruktur

Framtidens Infrastruktur 2015

, ,

Allt fler människor söker sig till storstadsregioner. Samtidigt vittnar långa köer längs infarterna till våra större städer att väg- och järnvägsnätet inte riktigt räcker till i den starka tillväxten. En stor utmaning för dagens samhällsbyggare är att förstå vilken infrastruktur som krävs i framtiden. Infrastrukturminister Anna Johansson lyfter fram järnvägsunderhåll, bättre punktlighet och ökat förtroende för järnvägen som några av de viktigaste utmaningarna i närtid. På lite längre sikt handlar det om utbyggnad av ny infrastruktur som ger hållbara och effektiva transportsystem för framtiden.

John Hultén, föreståndare för kunskapscentret för kollektivtrafik, K2, i Lund menar att vi går mot en utveckling där människor tänker mer i termer av att förflytta sig smidigt och effektivt utifrån de behov som finns, och mindre på att äga sitt eget transportmedel. Att det i stället för att äga en egen bil kommer att handla om en tjänst som man vill komma i åtnjutande av. En väl fungerande kollektivtrafik kommer därför att bli allt mer intressant.

Just nu pågår en rad spännande infrastrukturprojekt runt om i landet. Förbifart Stockholm, Citybanan, Marieholmsförbindelsen, Götalandsbanan, Ostlänken, Västlänken, listan kan göras hur lång som helst. Samtidigt bränner frågor som: Hur ska effektiviteten i infrastruktursystemen bli bättre? Hur ska människor i framtiden transportera sig? för att inte tala om: Vem eller vilka ska äga och finansiera morgondagens gemensamma infrastruktur?

Branschtidningen publicerades i Dagens industri den 1 oktober 2015 samt bifogades i deltagarförpackningarna på Nordic Rail/Future transport. Den skickades per post till projektledare på Trafikverket, medlemmar i aktuella branschorganisationer, beslutsfattare inom infrastruktur, transport, staten, kommuner, regioner, näringslivet samt till riksdagsledamöter. Tidningen publicerades även som webbtidning på www.framtidensinfrastruktur.se.

Framtidens Infrastruktur 2014

, ,

Hur vi bygger våra samhällen och städer idag och i framtiden är en utmaning som är full av möjligheter. För framtidens infrastruktur skapas idag. Samhällstrender, ny teknik och smarta synergilösningar styr såväl idéer som initiativ och byggandet i sig. Under hösten 2012 beslutade regeringen att kraftigt höja de ekonomiska anslagen för transportinfrastrukturen. För perioden 2014–2025 anslås 522 miljarder kronor. Större delen av anslagen – hela 60 procent – föreslås av Trafikverket gå till järnvägen.

Det senaste valet innebar ett maktskifte och Sverige får inom kort en helt ny regering. Alla partier är i stort sett överens om att infrastruktur av god kvalitet behövs för att stärka näringslivets konkurrenskraft, och att goda kommunikationer är nödvändiga för att människors vardags- och arbetsliv ska fungera. Idéerna om hur man uppnår detta kan dock skilja sig mellan olika politiska uppfattningar. Många håller andan i väntan på den nya regeringens budgetproposition.

I stora drag handlar de redan beslutade investeringarna om underhåll och effektivisering, men även om att utveckla vissa delar av järnvägssystemen. Intressant är satsningen på början av en svensk stambana för höghastighetståg. En satsning som kommer att göra Sverige rundare i kraft av minskade restider och bättre tillgänglighet till snabba kommunikationer för regionerna kring Götalandsbanan och Europakorridoren. Helt klart är att vi går en spännande framtid till mötes, både ur politisk och infrastrukturmässig synvinkel.

Branschtidningen Framtidens Infrastruktur publicerades av NextMedia för att belysa utvecklingen i aktuella och framtida satsningar på infrastruktur. Målet är att analysera sambandet mellan infrastruktursatsningar och landets långsiktiga konkurrenskraft samt att öka insikt och kunskap bland beslutsfattare. Tidningen publicerades i oktober 2014.