Kundtidning

Radiumhemmets Forskningsfonder 2014

, , ,

Radiumhemmets forskningsfonders stöd till cancerforskning bidrar dels till bättre behandling och tidigare upptäckt av cancer men även till forskningsintensiva företag i näringslivet. Forskningsresultat som kommersialiseras i näringslivet skapar tillväxt och konkurrenskraft både i Sverige och utomlands.

Båda fonderna stödjer den kliniska cancerforskningen, det vill säga forskning som har direkt anknytning till patienter, till exempel utveckling av nya och förbättrade diagnosmetoder och behandlingsformer samt bättre omhändertagande av cancerpatienter. Årligen delar fonderna ut ca 50 miljoner kronor till olika forskningsprojekt.

Cancerforskningen i Sverige finansieras till över nittio procent genom anslag från föreningar och fonder, vars medel kommer från allmänheten i form av gåvor, testamenten och insamlingar. Eftersom antalet cancerfall ökar för varje år är behovet av forskningspengar stort. Tillskott av nya medel till fonderna i form av bidrag från näringslivet är därför av största betydelse för forskningens fortsatta framgång.

Fonderna var huvudsponsor vid grundandet av CancerCentrumKarolinska (CCK) vid Karolinska Universitets­sjukhuset i Solna. Vid CCK bedrivs klinisk cancerforskning och en betydande del av forskningsprojekten stöds med pengar från Cancerföreningen och Jubileumsfonden.

NextMedia producerade i samarbete med Radiumhemmets Forskningsfonder Patientnära cancerforskning – Hjälp oss att rädda fler med utgivning den 20 maj 2014.

Riskkapital

, ,

Riskkapitalföreningen verkar för en väl fungerande riskkapitalmarknad, en professionell utveckling av riskkapitalmarknaden samt för att främja entreprenörskap. Riskkapital avser alla skeden av investeringar från sådd och start-up via expansion till buyout.

Riskkapital innebär ett aktivt ägande, där ägarna tillsammans med entreprenören bygger långsiktigt hållbara bolag. Riskkapitalet fungerar som en viktig katalysator i svensk ekonomi, med stor betydelse för tillväxt och jobbskapande. Riskkapitalet behövs för att små entreprenörsdrivna företag ska kunna utvecklas och växa, men behövs också för att möjliggöra för mer mogna företag att ta sig till nästa nivå.

Exempel på frågeställningar som behandlades i tidningen: Vilken betydelse har kapitalförsörjningen för Sveriges tillväxt och konkurrenskraft? Vilka trender finns inom buyout och venture? Vilken betydelse har aktiemarknaden för riskkapitalförsörjning? Hur genomförs en framgångsrik due diligence och en framgångsrik transaktion? Hur kan portföljbolagen skydda sina immateriella tillgångar? Vilken betydelse har rätt rekrytering av medarbetare och styrelse till portföljbolagen? Vilken betydelse har riskkapitalet för tillväxten i olika regioner? Vad vill regeringen och oppositionen göra för att förbättra riskkapitalets villkor?

Riskkapitalföreningen producerade i samarbete med NextMedia tidningen Riskkapital – För kapitalförsörjning och tillväxt med utgivning den 28 juni 2013.

Framtidens Karriär – Civilekonom

, , ,

Civilekonomer är en stor grupp på arbetsmarknaden och deras tjänster efterfrågas inom alla branscher. I den här tidningen kan du läsa många intressanta artiklar om olika civilekonomers karriärvägar. Du får också en bild av alla karriärtjänster som medlemmar i Civilekonomerna får.

Civilekonomernas vision är att varje individ har goda förutsättningar för ett rikt arbetsliv. För oss innebär det att individen känner engagemang, stimulans, stolthet och tillfredsställelse med sitt arbete. Arbetslivet möjliggör då utveckling och karriär med bibehållen balans i livet, goda anställningsförhållanden och bra ekonomisk ersättning.

En av de viktigaste förutsättningarna för att få ett bra arbetsliv är den grund man får i sin utbildning.  Vi vill att ekonomutbildningen ska ha en tydlig internationell inriktning och en koppling till arbetslivet genom samverkan mellan akademi och samhälle.

Många civilekonomer får chefspositioner. Vi kan se i våra årliga mätningar att redan tre år efter examen är c:a 20 procent chefer. Detta ställer stora krav både på utbildningen men också på individen. Det är cheferna som påverkar företagens eller organisationernas utveckling men det är också cheferna som har ansvar för att de anställda får bra villkor och utvecklingsmöjligheter.

Civilekonomernas vision bygger på tilltro till individen, men också på att individer behöver varandra för att de själva och deras uppdragsgivare ska utvecklas.

Framtidens Karriär – Ingenjör 2011

, , ,

De flesta av våra stora teknik- och exportföretag har grundats eller utvecklats av ingenjörer. Det går inte att överskatta ingenjörers betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling. Det blev extra påtagligt ingenjörens år 2011, då Sveriges Ingenjörer fyllde 150 år och Christopher Polhem fyllde 350 år!

Välutbildade och kvalificerade ingenjörer är dessutom avgörande för Sveriges fortsatta utveckling och välfärd, det anser Leif Johansson, själv civilingenjör, koncernchef i Volvo och nybliven ordförande i Ericsson. För att Sverige ska kunna behålla och stärka sin ekonomiska ställning krävs även kraftiga satsningar på utbildning, forskning och utveckling.

Nyckelgruppen för att Sverige ska kunna stärka sin konkurrenskraft är välutbildade och internationellt konkurrenskraftiga civilingenjörer. Att en civilingenjörsutbildning är möjligheternas utbildning visar Christer Fuglesang, som 2006 blev Sveriges första astronaut i rymden!

Karriärmöjligheterna för en ingenjör är med andra ord i det närmaste oändliga. I näringslivet finns det i stora drag två karriärvägar att gå, expertkarriären eller managementkarriären. För att nå dit man vill är det en fördel att sätta upp mål eller i alla fall ha en bild av var man vill befinna sig om fem år.

NextMedia publicerade, april 2011, i samarbete med Sveriges Ingenjörer tidningen Framtidens Karriär – Ingenjör om ingenjörers betydelse för Sveriges framtid och karriärmöjligheter för ingenjörer!